25 Temmuz 2010 Pazar

Hacir Kararı

Hacir kararı
Hacir kararım mahkeme verir. Mah­kemeden bu kararı isteme yetkisi esas itibarıyla ilgili kişilerindir. Bununla bir­likte, bazı hallerde adliye ve idare ma­kamları da hacri gerektiren durumları mahkemeye bildirmekle yükümlüdürler.
Hacir kararını verecek mahkeme/sulh mahkemesidir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle hacir kararı vermek için, mahkeme bilirkişiden rapor almak zorundadır. Bu raporda hacredilecek kimsenin mahkemece dinlenmesinin ya­rarlı olup olmadığı da belirtilir. Öteki hallerde hacredilecek kimse dinlenir. Hapis sebebiyle hacirde ise buna gerek yoktur. Mahkemece verilecek hacir ka­rarı derhal ilân edilir.
Sulh mahkemesi hacir kararıyla birlik­te, mahcura bir vasi atar. Vesayeti gerektiren sebep küçüklük ise ayrıca bir hacir kararı gerekmediğinden, sulh yar­gıcı doğrudan vasi tayinine ilişkin kararı verir. Vasi, vesayet işlerini gör­meye ehil bir reşit kişi olacaktır. Vasi ol­mada, küçük ya da mahcurun yakın kan ve sihri hısımlarının önceliğide vardır. Bu konuda mahcura ya da küçüğe kişisel yakınlık ve ikametgah itibariyle yakın­da bulunma gözönünde tutulur. Ayrıca hacredilecek kişinin kendisinin veya ana ve babasımn istekleri de nazara alınır. Kanun, bazı kişilerin kendilerine verile­cek vasilik görevini kabulden kaçınabile-ceklerini, bazılarının vasi olarak tayin edilmesinin de caiz olmadığını belirtiyor.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web