25 Temmuz 2010 Pazar

Aile Mallarına İlişkin Hükümler

Aile malları
Aile mallarına ilişkin hükümler Mede­nî Kanun’un “ölü hükümleri”dir. Bun­lar bizim uygulamamızda rağbet bulma­yan “aile vakfı”, “aile şirketi emvali” ve “aile yurdu” gibi bir yardımlaşma ya da ekonomik faaliyet biriminin meydana getirilmesi ile ilgilidir.
Aile vakfı, aile bireylerinin eğitim ve öğretimine, donanımııia veya bunlar arasındaki yardımlaşmaya yönelik amaçlarla kurulan bir vakıf türüdür.
Aile şirketi emvali, bir mirasçılar gru­bunun, terekedeki paylarının tamamını ya da bir kısmım bırakarak veya buna başka mallar ilâve ederek ve kurdukları bir mal ortaklığıdır, özellikle bir bütün ha­linde işletilmesi sözkonusu olan miras malları dolayısıyla mirasçıların süreli veya süresiz olarak böyle bir ortaklık meydana getirmekte ortak çıkarları ola­bilir. Kanunda, bu tür ortaklığın yöneti­mi ve işletilmesi bakımından ayrıntılı sa­yılabilecek hükümler yeralmaktadır.
Aile yurdu ise tarımsal ya da sanayi işletmesi ihtiva eden bir taşınmazın veya bir meskenin, bir ailenin geçimi ve­ya oturması için tahsisi ile kurulan bir birimdir. Mülk sahibi.kanunda öngörü­len belli işlemleri yapmak suretiyle, taşınmazını böyle bir yurt haline dönüştü­rebilir.
Yukarıda değindiğimiz gibi, Medeni Kanun’un “aile malları” başlığı ile dü­zenlediği bu kurumlar, bizde rağbet gör­memiştir. Bu sebeple MK. 322-345. maddelerinde yeralan hükümlerin ayrıntı­lı olarak açıklanması gerekli değildir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web