25 Temmuz 2010 Pazar

Mahkemece Tayin Edilen Vasinin Görevi


Vasinin görevi
Mahkemece tayin edilen vasi, sulh mahkemesinin genel gözetimi altında, küçük ve mahcuru korumak, ona neza­ret etmek, mallarını ve parasını muhafa­za edip işletmek, vesayet altında bulu­nan küçük ise onu bakıp beslemek, eğiti­mini sağlamak gibi görevleri yapar. Ay­rıca, hukukî işlemlerinde küçüğü veya mahcuru temsil etmek ve onun adına ve hesabına üçüncü kişilerle ilişkiler kur­mak da vasinin görevleri arasındadır.
Vasi, vasilik görevine tayin edildikten sonra, küçüğün veya mahcurun mal var­lığının bir defterini yapar. Gerekli haller­de bu defter, mahkemenin onayından ge­çecek resmî bir defter olarak yapılır. Bu deftere göre mal varlığının durumu tes­pit edildikten sonra vasi, sulh mahkeme­since uygun görülecek zamanlarda veya yılda en az bir kere, vesayet altında bulu­nan kişinin hesap durumunu mahkeme­ye rapor eder. Vasinin, bu hizmeti karşı­lığında bir ücret isteme hakkı da vardır. Ücretin tutarını mahkeme belirler.
mahkeme


Vasinin işlemleri sulh mahkemesinin denetimine tabidir. Bu denetim, temyiz kudretine sahip olan küçük veya mahcu­run veya herhangi bir ilgilinin şikayeti üzerine de yapılır. Sulh mahkemesinin şikayet üzerine verdiği kararlar aleyhine asliye mahkemesine itiraz olunabilir.
Vasi, vesayet altında bulunan kimse adına her çeşit hukukî işlemi yapabi­lir. Fakat, bağışlama, kefalet ve vakıf kurma bunun dışındadır. Bazı işlemler için ise sulh yargıcının onayı gerekir (MK.M.405′te yazılı işlemler). Kanuna göre, daha önemli olan bir kısım işlemler için, sulh yargıcından başka, asliye mah­kemesinin de onayına kesinlikle gerek vardır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web