25 Temmuz 2010 Pazar

Erkek ve Kadın Cinsel Organlarının Başlangıçtaki Benzerliği

KADIN VE ERKEKTE CİNSEL ORGAN KAVRAMI

İlk bakışta erkek ve kadının cinsel ya da üreme organ­larının birbirine hiç benzemediği, hatta aykırı oldukları sanılabilir. Ama, gerçekte bu organlar her iki cinste de aynı ilkel taslaktan çıkar. Tamamlandıktan sonra bile er­kek ve dişi üreme organları genel düzenlerinde birbirine eşittir.
Matematiksel olarak ters işaretli eşit uzunluklar söz konusudur. Birisi dışarıya, ötekiyse içeriye çevrilmiş iki eldiven parmağına benzetilebilir. Dişi cinsel organ gömü­lüdür, çünkü cinsel hücreleri almaya yönelmiştir. Buna karşılık erkek cinsel organ öne doğru çıkıktır, çünkü hüc­relerini vermekle görevlidir. Gene dişi cinsel organının gizli olmasına karşılık erkek cinsel organı açıkta ve görü­nür haldedir.
. Her iki cinste üreme organlarını oluşturan eleman­lar da birbirlerine benzemektedir. Her iki yanda cinsel hücreleri yapan iki bez sıralanmıştır. Bunlar erkekte husye (testis) ya da erbezleri, kadında ise yumurtalıklar­dır. Cinsel hücreleri iki boru taşımaktadır. Bunlar erkek­te meni ya da sperma yolları, kadında tubalar ya da fallop borusu adı verilen oluşumlardır. Bu kanallar cinsel hüc­releri vücudun tam ortasmdaki içi boş bir organa götü­rürler. Bu erkekte prostat, kadmdaysa rahim (uterus) ya da döl yatağıdır. Bu organ, gene orta çizgide olmak üzere, dışa doğru bir boru gönderir; bu boru cinsel hücrelere çıkış yeri görevinde olan kanaldır. Erkekte çok ince bir boru ve çok kaim bir çeperden yapılmıştır ve erkeklik or­ganı ya da penis adını alır. Buna karşılık kadında boru çok geniştir, çeperi incedir. Bu da vagina boşluğudur.
Kadın ve erkek cinsel organlarının dış kısımları da, ilk bakışta tersi düşünülse bile, birbirlerine benzemekte­dir.
Bir insanın ana rahimindeki hayatının ilk haftaları süresince, ileride kız mı erkek mi olacağını dıştan kestir­mek bütünüyle imkânsızdır. Cinsel organlar henüz, 3 bö­lüme ayrılan ortak bir ilkel taslak olarak görünümündedir:
1 — Orta çizgideki cinsel yarık.
2 — Bu yarığın her iki yanını kapayan kıvrımlar.
3 — Üst ağızda, yani her iki kıvrımın üst birleşme yerinde bulunan çıkıntı, kabartı.
Erkeğin üreme organları bu ortak ilkel taslaktan şu şekilde ayrılır ve gelişirler: Cinsel yarık kapanır ama cinsel çıkıntı büyür ve gelişir. Cinsel kıvrımlar genişleye­rek torbaları yaparlar ve testisler karın boşluğundan bun­ların içkıe inerler.
Kadının üreme organları da benzer bir şekilde oluş­maktadır: Cinsel yarık açık kalmakta, oysa çıkıntının küçüklüğü aynı kalmaktadır. Açık kalan cinsel yarık va-ginanm oluşmasına yol açar. Cinsel kıvrımlar büyüyerek dudaklar adı verilen iki yastık gibi oluşuma dönüşürler. Kabartı bunlar arasında aşağı yukarı tam olarak kaybo­lur. Yalnız bir küçük çıkıntı kalır ki bu da, bızır (klito-ris) denen oluşumdur.
Cinsel organların cinsin korunmasını sağladığını, hem erkekte, hem de kadında, aynı olan vücudun öteki or­ganlarının tersine, değişik bir yapı ve şekillerinin olduğunu daha önce belirtmiştik. Zaten öteki organlar canlının ve onun hayat fonksiyonlarının devamına yararlar. Ama, bu ayırım görünüştedir. Üreme sisteminin öteki sistem­lerle arasında birçok ilişkiler kurduğunu gösteren geçiş ve değiş – tokuşlar vardır. Birisi olmadan öteki var olamaz. Her sistemin damar ve sinir ağı ayrıdır, ama bunlar ara­sında anatomik bağlar vardır; bir sistemde görülen hastalıklar ötekine de geçebilmektedir. Örneğin sindirim bozuklukları birçok bakımdan cinsel organların da fonksi­yonlarını bozabilir. Cinsel organların fonksiyonları da sindirim sistemini etkilendirmektedir.
Denebilir ki, insan canlısının cinsel faaliyeti, vücutta­ki öteki organlarla sabit ilişki halindedir. Yani, sonuç ola­rak normal cinsel faaliyetler, bütünüyle fiziksel sağlıkla dayanışma halindedir.
Normal cinsel faaliyet insanın yalnız fiziksel sağlı­ğına değil, aynı zamanda ruh sağlığına da bağlıdır. Halsiz düşmüş, acı çeken, meslek tasalarıyla çok fazla ezilmiş bir insan cinsel hayatında da dengeli olamaz ve farkında olmadan bunalımını özel hayatına da böylelikle aktarır.

Aslında dişi ve erkek cinsel organların yapılan arasında büyük bir benzerlik vardır:
Kadın Cinsel Organları:1 – Yumurtalık, 2 – Tuba, 3 – Rahim, 4. – Vagina.
Erkek Cinsel Organları : 1 – Testis, 2 – Sperma kor­donu, 3 – Prostat, 4 – Penis.

Başlangıçta her iki cinsin cinsel organı aynıdır (a). Cinsel çıkıntı cinsel yarık ve cinsel yastıklardan yapılmıştır. Sonra cinsler ayrılmaya başlar (b : er­kek, d: dişi). Gelişme sonunda, cinsel çıkıntı, ya­rık ve yastıklar erkekte penis, orta, çizgi ve torba­lar haline (c), kadında ise bızır, vagina girişi ve (büyük, küçük) dudaklar haline dönüşür.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web